ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงาน กฐินสามัคคี วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2544 เวลา 13.00 น.

วัดสังฆทาน นนทบุรี


 • ที่อยู่ : บางไผ่, เมือง, นนทบุรี 11000, Thailand

 • โทรศัพท์ : 0-2447-1766 หรือ 0-2447-0799 ถึง 800 ต่อ 117

 • แฟ็กซ์ : 0-2447-2784

 • อีเมล์ : vimokkha@hotmail.com

 • การเดินทางมาวัดสังฆทาน : จากกรุงเทพฯขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยามาที่ท่าน้ำนนท์ ข้ามฝั่งด้วยเรือข้ามฝาก และต่อเข้ามาวัดด้วยรถสองแถวสีแดงที่จอดรออยู่ที่ท่าน้ำถึงวัดสังฆทานเลย
  หรือรถปรับอากาศสาย 106 จากสีลมถึงท่าน้ำนนทบุรี ข้ามฝากมาขึ้นรถสองแถวเล็กสีแดงมาวัดสังฆทาน • แนวทางการปฎิบัติ : เป็นการกำหนดอานาปานสติ กำหนดลมหายใจเข้า-ออก และแนวทางอื่นๆตามคำสังสอนของพระพุทธเจ้า

 • หลักการเรียนการสอน : สำหรับผู้ที่ไม่เคยมาปฎิบัติจะมีการแนะนำก่อน และสอบถามความเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ โดยอาจารย์ผู้สอน และที่นี่มีการปฎิบัติแบบร่วมกลุ่มในการเดินจลกรม การนั่งสมาธิ

 • อาจารย์ผู้สอน : หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาสเป็นผู้ฝึกสอน ร่วมกับพระรูปอื่น และมีแม่ชีสอนบ้าง

 • บริเวณวัดสังฆทาน : พื้นที่วัด ประมาณ 100 ไร่ ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา
  บริเวณวัดประกอบไปด้วยพืชสวน และต้นไม้ร่มรื่น สระน้ำขนาดใหญ่ใจกลางวัด ก็สวยงาม มีปลาหลากหลายพันธ์
  เป็นอีกหนึงสถานที่ๆใกล้กรุงเทพฯแต่ยังคงความร่มรื่นงามตา
 • จำนวนผู้อยู่ปฎิบัติ : พระ: 100 - 300
  สามเณร: 10 - 300 (ถ้าเป็นชวงปิดเทอมภาคฤดูร้อน)
  แม่ชี: 30 บุคคลทั่วไป: 40 - 100

 • ที่พัก : สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่มาปฎิบัติภายในวัดมีที่พักจัดให้ รวมกัน สะอาด น่าอยู่
  หรือผู้ที่ต้องการปฎิบัติเก็บอารมณ์ทางวัดก็มีที่พักจัดแยกให้ ทางวัดจัดให้มีคอร์สพิเศษขึ้นสำหรับผู้ที่มีความสนใจจะไปปฎิบัติที่ศูนย์ปฎิบัติธรรมบ้านสว่างใจ โดยจะมีการปฎิบัติทุกๆวันเสาร์แรกของเดือนเป็นระยะเวลา 7 วัน

 • การสมัครบวช : ผู้ที่สนใจสามารถขอสมัครบวชพระ สามเณร หรือเนกขัมปฎิบัติได้ แต่ต้องได้รับการอนุญาติจากเจ้าหน้าที่

 • อาหาร : อาหารที่ทางวัดจัดให้สำหรับผู้ที่มาปฎิบัติจะเป็นอาหารที่ พระบิณฑบาตรมาในตอนเช้า แล้วแบ่งให้ผู้ที่มาปฎิบัติพิจารณาต่อ โดยจะพิจารณาร่วมกันในเวลาประมาณ 09.30 น. หนึ่งมื้อต่อวัน และในตอนเย็นหลังจากเดินจงกรมเสร็จแล้ว จะมีน้ำปานะให้

 • ข้อมูลทั่วไป : วัดสังฆทานไม่คิดค่าบริการในการมาปฎิบัติที่วัด แต่อย่างไรก็ดีการบริจาคให้กับการมาอยู่เพื่อปฎิบัติก็สามารถทำได้ตามความเหมาะสม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของวัด

  ระเบียบการของวัดสังฆทานว่าด้วยผู้มาบวช

  เนกขัมปฎิบัติหญิง

  เนื่องด้วยวัดสังฆทานมีผู้เข้ามาปฎิบัติเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันของนักบวชฯ และเหมาะสมกับสถานที่ปฎิบัติธรรม ซึ่งต้องการความสงบไม่พลุกพล่านจอแจ เอื้ออำนวยให้กับผู้มาปฎิบัติ ให้ได้ผลคุ้มค่า ทางวัดจึงปรับปรุงระเบียบและข้อปฎิบัติสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ามาบวชเนกขัมปฎิบัติ ให้ยึดถือในระเบียบอย่างเคร่องครัดดังนี้
  เตรียมตัวก่อนรับศีล

  1. ผู้ที่บวชเนกขัมปฎิบัติ(ไม่ปลงผม) ให้อยู่ปฎิบัติได้ไม่เกินครั้งละ 7 ราตรี นอกจากเป็นผู้ทำงานช่วยวัด หรือเป็นผู้ที่พระเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าแม่ชีรับรองให้อยู่ต่อได้
  2. ต้องนำหลักฐานต่อไปนี้ คือ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา บัตรประจำตัว ประชาชนหรือบัตรข้าราชการ๖พร้อมสำเนา) มายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสมัครบวช
  3. ผู้ที่ได้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติลงในใบสมัครบวชครั้งแรกแล้ว เมื่อมีความประสงค์จะบวช ในครั้งต่อไปไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติซ้ำอีกเพียงแต่เซ็นต์ชื่อและนำบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ มาสมัครบวชได้ที่ทำการรับสมัครบวชเท่านั้น
  4. ให้เตรียมเครื่องนุ่งห่มที่ถูกต้องตามแบบที่ทางวัดกำหนดไว้แล้วเท่านั้น ห้ามใช้ผ้าสไบลูกไม้ สไปที่ถัก
  5. ห้ามรับจ้างบวชแทนผู้อื่น ห้ามหญิงมีครรภ์ หญิงแม่ลูกอ่อน หญิงที่สามีหรือผู้ปกครองไม่อนุญาต และผู้ป่วยทางกายและจิต ทั้งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่พิจารณาให้บวชในสำนักนี้
  6. ต้องไม่เป้นผู้ที่กระทำความผิดตามกฏหมายระบุไว้ว่าเป็นความผิด
  7. ห้ามนำของมีค่าติดตัวมา และห้ามแต่งตัวด้วยเครื่องประดับต่างๆ หากผ่าผืนเกิดการสูญหาย ทางวัดจะไม่รับผิดชอบ
  8. ต้องอาราธนาศีล 8 ได้ด้วยตนเอง
  1. ไม่ควรมีกิจธุระภายนอกขณะถือบวช ควรทำกิจภายนอกให้เรียบร้อยก่อน ห้ามนำโทรศัพท์มือถือหรือสัญญาณติดตามตัวเข้ามาใช้ในช่วงบวช
  2. ไม่เป็นผู้เสพของเสพย์ติด ของมึนเมาทุกชนิด เช่น หมาก พลู บุหรี่ นัดยานัตถุ์ และสิงเสพย์ติดอื่น ๆ
  3. ต้องทำวัตรสวดมนต์เจริญพระกัมมัฎฐานทุกวัน เช้า กลางวัน เย็น และเดินจงกรมในเวลาที่ทางวัดกำหนด เมื่อทำกิจวัตรสวดมนต์ เดินจงกรม เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องรีบกลับที่พักของตน (หากทางวัดมีกิจกรรม อาจได้รับการยกเว้น) และเมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะทำวัตรสวดมนต์ไม่ได้ ต้องแจ้งให้หัวหน้าแม่ชีทราบ
  4. ต้องช่วยเหลือกิจกรรมภายในวัด เช่นทำความสะอาดปัดกวาดทั้งที่ส่วนรวมและที่อยู่ของตนเอง ต้องช่วยกันทำและรักษาความสะอาดห้องนำส่วนรวมทุกวันในเวลาหลังจากที่เลิกทำวัตรเช้าแล้ว ห้มทิ้งขยะ เรื่ยราด ผ้าอนามัยควรใส่ถุงพลาสสติกห่อกระดาษให้มิดชิด และนำไปทิ้งในถังขยะ ห้ามนำไปทิ้งในโถส้วม
  5. ห้ามจับกลุ่มคุยกันเสียงดังและห้ามรับแขกในที่พัก ให้รับแขกที่โรงตักอาหาร ห้ามพูดคุยกับโยมผู้ชายตามลำพัง ยกเว้นมีเพื่อนผูหญิงอยู่ด้วย ต้องเป็นคนว่านอนสอนง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อวดดื้อถือตัว ไม่ประพฤติตัวให้เป็นภาระ กับผู้อื่น เป็นผู้สำรวม เป็นผู้มีมารยาทอันเรียบร้อยสงบ เป็นผู้ใคร่ต่อความเพียรในการเจริญสติปัฎฐานสี่ทั้งกลางวันกลางคืน
  6. ห้ามดูหมอเล่นไสยศาสตร์ บวงสรวงถือเจ้าเข้าทรง
  7. เมื่อมีกิจธุระที่ศาลา หรือประสงค์ที่จะพบพระรูปใดรูปหนึ่ง ต้องมีเพื่อนไปด้วยทุกครั้ง ขณะสนทนากับพระหรือ สวนทางกับพระจะต้องนั่งลงประณมมือทุกครั้ง
  8. เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องออกนอกวัด ต้องบอกกับแม่ชีเจ้าหน้าที่ และจะต้องมีเพื่อนไปด้วยทุกครั้ง วันพระไม่สมควร ออกนอกวัด
   .
  9. ต้องรับประทานอาหารมื้อเดียว ภาชนะเดี่ยว ต้องสำรวม มีสติในการพิจารณาตักอาหาร ต้องไม่แซงแถว ไม่ตัดแถว ไม่พูดคุยกีนเสียงดังขณะตักอาหารที่โรงตัก ไม่รับประทานอาหารในที่พัก ต้องออกมารับประทานอาหารในที่ส่วนรวม เมื่อรับ ประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม ต้องนั่งห้ามยืน ห้ามนั่งเท้าแขนรับประทานอาหาร หลังเที่ยงไปแล้วจนตลอดรุ่งราตรี ห้ามดื่มนม โอวันติน นำเต้าหู้และของเคี้ยวทุกชนิด ห้ามเก็บอาหารไว้ในที่พัก ห้ามหุงต้มอาหารในที่อยู่เด็ดขาด ถ้ามีความจำเป็น ควรเก็บหรือประกอบอาหารในโรงครัว
  10. เมื่อรับศีลและลาศีลทุกครั้ง จะต้องมีแม่ชีพี่เลี้ยงไปด้วย เมื่อลาศีลแล้ว ห้ามรับประทานอาหารนอกเวลาในชุด นักบวช ต้องเปลี่ยนเป็นชุดอื่นก่อน

  ***วัดทุ่งสามัคคีธรรม***

  free counter for your website. click here!!!