โครงการช่วยเหลือสังคม

ในอดีตที่ผ่านมา วัดในประเทศไทยนั้นมีความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชนในชาติเป็นอย่างยิ่ง วัดเป็นสถาบันทางสังคมที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธา และส่งบุตรหลานมาเรียนวิชากันส่วนใหญ่เพราะ วัดได้ถ่ายทอดความรู้ผ่านต่อๆกันมาจากพระสู่กุลบุตร กุลธิดา จนปัจจุบันหลายวัดก็ยังคงมีชื่อเสียงด้าน การศึกษาอยู่ วัดยังเป็นสังคมที่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน วัดสังฆทานโดยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ จึงมีแนว ความคิดในการสร้างสถานศึกษาขึ้นเพื่อคนในชุมชน และเพื่อโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนของชาติต่อไป

           
ด้านการสาธารณสุข วัดสังฆทานเองได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการด้าน สาธารณสุขเสมอมาทั้งใด้มีการจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการในชุมชนต่างๆ ยิ่งไปกว่านี้ วัดสังฆทานมีความคิดในการสร้างโรงพยาบาลขนาดย่อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนและ ละแวกใกล้เคียงให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง

โครงการช่วยเหลือสังคมด้านอื่น คือสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา มีผู้สูงอายุจำนวมมากเข้ามา ปฎิบัติธรรมในบั้นปลายของชีวิต และผู้สูงอายุเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีเงินสนับสนุนจากทางสังคมนัก เงินส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวของผู้สูงอายุเหล่านั้นซึ่งบางครอบครัวก็ยากจน และบทบาท ของผ้สูงอายุในประเทศไทยก็ได้เปลี่ยนไปจากครอบครัวที่เคยอยู่ร่วมกันในชนบทผู้สูงอายุจะได้รับความ เครารพจากลูกหลานแต่สังคมปัจจุบันที่คนดิ้นรนเข้ามาหางานทำในเมืองหลวงและทิ้งผู้สูงอายุเหล่านั้นไว้ ตามลำพังในชนบทซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ดังนั้นจึงควรจะมีเงิน กองทุนเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านั้น

สืบเนื่องจากผู้สูงอายุที่ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังในชนบท อาจารย์สังวาล เขมโก เจ้าอาวาสวัดทุ่งสามัคคีธรรมจึงได้สร้าง "บ้านพักคนชรา" ขึ้นที่วัดทุ่งสามัคีธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี โดยบ้านพักคนชรานี้ประกอบด้วย 40 ห้อง มีห้องน้ำในตัวทุกห้อง และจะได้รับการ ดูแลอย่างดีจากแม่ชีชาวต่างประเทศในการจัดหายา อาหาร ซึ่งจัดเตรียมโดยครัววัดทุ่งสามัคีธรรม
การสร้างบ้านพักคนชราขึ้นนี้อาจารย์สังวาล เขมโกต้องการให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการและจำเป็นจริงๆ ไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามก็ยินดีรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา

โครงการช่วยเหลืออีกอย่างคือการสนับสนุนแม่ชีให้ปฎิบัติธรรมได้อย่างไม่ต้องกังวล แม้ว่าประเพณีของวัดป่าในเมืองไทยที่นิยมบริจาคเงินเพื่อพระสงฆ์และเณรเท่านั้น แต่วัดทุ่งสามัคคีธรรมและวัดสังฆทานมีแม่ชีเข้ามาศึกษาและปฎิบัติธรรมกันมาก เป็นร้อยคนในบางโอกาส และไม่มีเงินสนับสนุนจากทางครอบครัว เราจึงมีความต้องการจะช่วย เหลือในด้านต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้แม่ชีเหล่านี้ได้มีโอกาสอยู่ศึกษาและปฎิบัติธรรมได้

การรับบริจาคเพื่อโครงการต่างๆของวัดทุ่งสามัคคีธรรม

บ้านพักคนชรา ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การบริจาคเพื่อสร้างห้องเดี่ยว 1 ห้อง ราคา 3,800 ดอลลาร์สหรัฐ
การบริจาคเพื่อสร้างห้องคู่ 6,300 ดอลลาร์สหรัฐ
โครงการช่วยเหลือสนับสนุนแม่ชี

เรามีความยินดีที่จะได้รับการบริจาคไม่ว่ามากหรือน้อยตามกำลังศรัทธา
กรุณาส่งเงินโดยไปรษณีย์สั่งจ่ายถึง :
Vimokkha Social Project
Brigitte Schrottenbacher
วัดทุ่งสามัคคีธรรม
หนองผักนาก
สามชุก
สุพรรณบุรี 72130
ประเทศไทย
อีเมล์l :vimokkha@hotmail.com

วัดสังฆทาน

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน ได้ดำริสร้างโรงพยาบาลขนาดย่อม และโรงเรียนสำหรับเด็กเล็ก โดยจะรองรับเด็กในชุมชนแถวตำบลบางไผ่ นนทบุรี

                                                                                                                                                                                                   แบบโรงพยาบาลแห่งใหม่

โครงการช่วยเหลือสังคมและชุมชนด้านอื่นๆของอาจารย์สนอง กตปุญโญ คือ โครงการปลูกป่ารักษา
ของไทยให้คงอยู่(ดู: Keep the forests)

            

การบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมร่วมกับวัดสังฆทาน :

ราคาค่าก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อชุมชนของวัดสังฆทาน ราคาประมาณ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การบริจาคเพื่อก่อสร้าง 1 ห้องราคาประมาณ (3,800 ดอลลาร์สหรัฐ)
ค่าก่อสร้างโรงเรียนเพื่อเด็กเล็กของวัดสังฆทานราคาประมาณ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ
โครงการรักษาป่าไม้ในเมืองไทย

ทุกๆการบริจาคไม่ว่ามากหรือน้อยเรามีความยินดีและขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคมของเรา

กรุณาส่งไปรษณีย์สั่งจ่ายเงิน ถึง:
Vimokkha Social Project
หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
วัดสังฆทาน
บางไผ่
เมือง
นนทบุรี 11000
ประเทศไทย
อีเมล์ :vimokkha@hotmail.com

ถ้าท่านต้องการสนับสนุนโครงการใดของเรา ในรายการต่างๆข้างต้น กรุณา อีเมล์มาแจ้งว่าโครงการใดที่ท่านต้องการจะสนับสนุน เพื่อความชัดเจนและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ของการบริจาค และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนร่วมบุญกับเรา!
ขอให้ความสุขจงบังเกิดกับทุกๆท่าน!